จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739518


             เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 24 ตุลาคม 2563  “สท.จี๊ด”นายวิรัตน์ เนื่องจำนงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เปิดเผยผู้สื่อข่าวว่า มีนักการเมืองในอำเภอบ้านบึงได้ร้องเรียนผ่านตัวผมมาว่า ได้ร้องเรียนเรื่องการทุจริตโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ของเทศบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านบึง ไปที่สำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 ให้มาตรวจสอบ   ซึ่งทางสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วได้แจ้งผลการตรวจสอบโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้น    โดยผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในหนังสือบันทึกข้อความที่ทางสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน ส่งให้งานกฎหมายและคดีสำนักงานปลัดเทศบาล แห่งนั้นได้รับทราบ  โดยให้ดำเนินการทางวินัยร้ายแรงกับบุคคลประกอบด้วย นายช่างโยธา ชำนาญงาน ปลัดเทศบาล นักบริหารงานช่างระดับ 6 (หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง(ในขณะนั้น) และ นายกเทศมนตรี ส่วน นักพัฒนาชุมชน นักบริหารงานคลังระดับต้น ผู้อำนวยการกองคลัง ให้ดำเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี
                หนังสือบันทึกข้อความที่สำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 ส่งถึงนายกเทศมนตรี และงานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัดเทศบาล  โดยในอำนาจการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับนายกเทศมนตรีนั้น  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71  ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้น นายอำเภอมีหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตำบลในอำเภอนั้น ให้ปฎิบัติการตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย  ในส่วนตัวนายกเทศมนตรี ได้อยู่ในข่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 ข้อ 7 วรรคหนึ่ง กรณีนี้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จึงเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมดูและเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น    ในกรณีนี้หนังสือจากสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน ส่งมาถึงนายภัครธรณ์   เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ดำเนินการทางวินัยร้ายแรงกับนายกเทศมนตรี ที่ถูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้แจ้งผลการตรวจสอบโครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล พร้อมท่อระบายน้ำ   ว่ามีการบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฎิบัติราชการ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรัฐตรวจ หรือมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าทุจริตโดยให้ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับตัวนายกเทศมนตรีคนนั้น ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  ถึงวันนี้เวลาผ่านไป 1 ปีกว่า ๆ เรื่องเงียบ  นักการเมืองคนที่เขามาร้องเรียนเขาได้ไปสอบถามเรื่องดังกล่าวกับจังหวัดชลบุรีเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ก็สั่งให้ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ดำเนินการตั้งกรรมการดำเนินการทางวินัยกับตัว นายกเทศมนตรี   ถึงวันนี้เรื่องเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทั้งที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็แจ้งผลการตรวจสอบมายังจังหวัดชลบุรีแล้ว จึงอยากถามไปทางนายภัครธรณ์ เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี  ว่าขณะนี้ดำเนินการไปถึงไหน การยื้อเวลานานมา 1 ปีกว่า ๆ ทำให้เกิดความคลางแคลงสงสัยว่ามีการซื้อเวลา หรือดึงเรื่องเข้าลิ้นชักเก็บไว้ เพื่อเอื้อประโยชน์กับ นายกเทศมนตรี คนนั้นหรือเปล่า ซึ่งถ้ายังไม่มีอะไรคืบหน้าก็คงต้องส่งเรื่องร้องเรียนไปยัง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It