จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739506


         ที่โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายเชษฐพล แพประเสริฐ ผู้จัดการประปาบ่อวิน .เปิดเผยว่าน้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งอุปโภคและบริโภค จึงเป็นเรื่องสำคัญที่กิจการประปาบ่อวินและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยกิจการประปาบ่อวิน ได้ดำเนินการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภค แต่ระบบท่อประปามักจะพบปัญหาที่สำคัญ คือ การเกิดน้ำสูญเสียระหว่างการจ่ายน้ำจากสถานีสูบจ่ายไปสู่บ้านเรือนประชาชน ซึ่งการรับรู้ว่าเกิดท่อแตก เป็นส่วนที่สำคัญและใช้ระยะเวลานานกว่าจะรับรู้ว่ามีท่อแตกเกิดขึ้น เนื่องจากต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากในการเฝ้าระวัง จึงได้จัดทำโครงการ “สายสืบน้ำสูญเสีย ร่วมแรงร่วมใจลดน้ำสูญเสีย” เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน และกิจการประปาบ่อวิน ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย โดยเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ช่วยสนับสนุนการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับท่อประปาแตกรั่วให้แก่กิจการประปาบ่อวิน ทำให้สามารถรับรู้ว่าเกิดปัญหาท่อแตกได้เร็วขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
   โดยกิจกรรมนี้เน้นการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน  ในเรื่องการผลิตน้ำประปา,การใช้น้ำประปาอย่างประหยัด,และการลดน้ำสูญเสีย, รวมทั้งยังมีแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์และเกมส์ที่สร้างสรรค์สอดแทรกทักษะความรู้เรื่องน้ำประปาให้กับน้องนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ควบคู่ไป โดยการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้เรื่องน้ำสูญเสียได้อย่างไร เกิดขึ้นได้อย่างไร การซ่อมแซม และการป้องกันการสูญเสียน้ำ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมเริ่มต้นจากที่บ้าน/ โรงเรียน เมื่อพบเห็นพื้นผิวถนนมีน้ำผุดขึ้นมา บนถนนมีน้ำเจิ่งนองอยู่ตลอดเวลาหรือมีรอยรั่วหรือน้ำไหลออกมาจากท่อประปา ให้โทรแจ้งกิจการประปาบ่อวิน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It