จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739513     ที่  ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเผยแพร่ประชาธิปไตยแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่และประชาชน ประจำปี 2563 ด้วยขณะนี้สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะการเมืองในปัจจุบัน มีปัญหาความแตกแยกทางความคิด เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เกี่ยวกับพรรคการเมือง  ประชาธิปไตย ความชอบธรรมทางการเมือง จึงมีความจำเป็นต้องเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน เผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่ควรรู้ รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เพื่อพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ได้มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองกฎหมายจัดตั้งขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น การเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง วิถีชีวิตประชาธิปไตย และเกิดความเข้มแข็งในชุมชน โดยมี นายฉัตรชัย  มั่งคั่ง หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It