จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739508     ที่  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระนายอคะเณร์ศรีชะอุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระเป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563  ด้วยในวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสถาบันการศึกษาทุกระดับได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ทั้งนี้วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ถือว่าเป็นวันสำคัญและเกี่ยวข้องกับนักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติ ที่ควรให้ความสำคัญและความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ มากยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในการกล้าแสดงออกตามความสามารถของนักเรียน ซึ่งภายในงาน ได้มีการมอบรางวัลการแข่งขันระบายสีภาพนักวิทยาศาสตร์ การประกวดคัดลายมือ คำขวัญวันวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และฐานกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ฐานกิจกรรมคณิตคิดสนุก ฐานกิจกรรมท้องห้าจำลอง เป็นต้น
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It