จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739516       วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 พร้อมกันนี้ ได้อ่านสารของพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณหน้าห้องเจริญธรรม ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
        กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯเจ้าอยู่หัว ที่ทรงจัดระเบียบการปกครองท้องที่ ในระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นใหม่ โดยให้ราษฎรทำการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 และเพื่อเชิดชูเกียรติของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนมาตลอด 127 ปี      
          นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นประจำทุกปี เนื่องจากรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เป็นรางวัลที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนทั่วไป
          สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจังหวัดชลบุรีมีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 4 ราย โดยแบ่งเป็นกำนันยอดเยี่ยม 2 รายได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ ทองเจริญพานิช กำนันตำบลหนองชยาด อำเภอพนัสนิคม และนายชูกฤษณ์ แต่งอ่อน กำนันตำบลบึง อำเภอศรีราชา ส่วนผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายอัครวัฒน์ ทองแถม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่2 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง และนางสาวนุชจรีย์ บุญมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม ในการนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคำ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 เพื่อเป็นเกียรติ และขวัญกำลังใจต่อไป
      จากนั้นนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี2563 และกล่าวว่า คำว่า “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” คือความคาดหวังของชาวบ้าน คือ ความไว้ใจของชาวบ้านในหมู่บ้านที่ได้เลือกให้มาทำหน้าที่บริหารท้องที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ ซึ่งการปฏิบัตหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องดำเนินไปเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลของท้องที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แม้ว่าสภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่บทบาทและหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ยังคงเข้มข้นและเปลี่ยมล้นด้วยคุณค่าทางการปกครองในระดับหมู่บ้าน ผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญนี้จึงควรมีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ทั้งมีความซื้อสัตย์สุจริต มีความเพียบพร้อมด้วยภาวะแห่งความเป็นผู้นำที่เปลี่ยมล้นด้วยคุณธรรม มีวิสัยทัศน์ และขับเคลื่อนหมู่บ้านให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Pin It