จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739507


      ที่  อาคารศรีราชาประชาคม นายดงพล  รุจิธรรมธัช  นายอำเภอศรีราชาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 โดยมี นายสมเจตน์  เกตุวัตถา  นายกเทศมนตรี ตำบลบางพระ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งเรื่องการจัดตั้งศูนย์อำนวยการ และขับเคลื่อนจิตอาสากระทรวงมหาดไทยโดยมีศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนงานจิตอาสา ทำหน้าที่ เป็นฝ่ายเลขานุการของศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนงานจิตอาสาเนื่องจากโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีและส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการสร้างความดีเชิดชูคนทำความดีสร้างสังคมของคนที่ดีที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยมีศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ให้การสนับสนุนรวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วนในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี 2550 กำหนดให้ผู้อำนวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีความประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทยและประสานจังหวัดและอำเภอตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนตำบลและเทศบาลตำบลอย่างน้อย 50 คนต่อแห่งเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบองค์ประกอบโครงสร้างการสั่งการเครือข่ายการติดต่อสื่อสารและการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่งการการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติงานร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพจึงจัดให้มีโครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2563 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนโครงการประกอบด้วยเทศบาลตำบลบางพระ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินการบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It