จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739520


              จากกรณี นายธนา ธรรมวาจา ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ได้สอบถามผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทเอกชน ดำเนินการ จัดตลาดนัด “บางแสนวอล์กกิ้งสตรีท”ในวันศุกร์-เสาร์ บริเวณลานอเนกประสงค์แหลมแท่น  ซึ่งเป็นจุดจอดรถ ชมวิวของนักท่องเที่ยว และมีการต่อสัญญาให้บริษัทเอกชน ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานกว่า 10 ปี  ซึ่งการเปิดตลาดนัดบริเวณดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจ นั่งชมทะเลบางแสน แหลมแท่น เขาสามมุขในช่วงยามเย็น  อีกทั้งยังทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวจำนวนนับสิบร้านค้า ได้รับผลกระทบในเรื่องที่จอดรถ เนื่องจากพื้นที่จอดรถถูกนำมาให้เอกชนเช่าพื้นที่ไปแบ่งล็อคให้พ่อค้า-แม่ค้า ขายสินค้า   ประชาชนชาวชลบุรี  จึงได้มาร้องเรียนให้สื่อมวลชนจ.ชลบุรี สอบถามผู้บริหารเทศบาลในเรื่องความโปร่งใส รวมถึง เรื่องระเบียบและอำนาจในการอนุญาตให้บริษัทเอกชน เช่าพื้นที่สาธารณะบริเวณดังกล่าวหรือไม่   ต่อมาเทศบาลเมืองแสนสุข  ได้ชี้แจงการใช้พื้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์แหลมแท่น จัดโครงการถนนคนเดิน(Walking Street)ดังนี้ 1.โครงการถนนคนเดิน(Walking Street)เป็นโครงการที่เทศบาลฯได้จัดให้มีขึ้น เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบถนนคนเดินในช่วงวันศุกร์และวันเสาร์ของสัปดาห์ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 2.พื้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์เป็นพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลฯ โดยเทศบาลได้ดูแลให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในพื้นที่บริเวณนั้นมาโดยตลอดเป็นเวลานานแล้ว ไม่ได้ก่อสร้างขึ้นใหม่ เพื่อมาใช้ในกิจกรรมถนนคนเดินเท่านั้น และใช้พื้นที่เพียงบางส่วน (9,260) ตรม. เมื่อนำพื้นที่มาจัดทำโครงการถนนคนเดิน เทศบาลได้ขอความเห็นต่อสภาเทศบาลฯในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 และให้เอกชนเช่าพื้นที่นำไปดำเนินการถนนคนเดิน บริหารจัดการให้ประชาชนเข้ามาวางขายสินค้าและบริการ โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ซึ่งมีคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่า 3.เทศบาลได้ดำเนินการจัดให้มีการประมูลการดำเนินงานถนนคนเดิน โดยกำหนดค่าตอบแทนขั้นต่ำเดือนละ 12,000 บาท เพื่อให้เอกชนได้เช่าพื้นที่การการดำเนินงานถนนคนเดินที่เทศบาลกำหนด ซึ่งบริษัทถนนคนเดิน จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล และเทศบาลได้ทำสัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง(จ.ส.2)  กับบริษัทถนนคนเดิน จำกัด และต่อสัญญาเช่ามาโดยตลอด ปัจจุปัน บริษัทถนนคนเดิน จำกัด ได้ทำสัญญาเลขที่33/2561 ระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่20 เม.ย.2561-วันที่ 19 เม.ย.2564 อัตราเช่า 26,400 บาทต่อเดือน และได้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินกับเทศบาลเป็นปัจจุปัน โดยปี พ.ศ.2562 ชำระภาษีโรงเรียนที่ดิน จำนวน38,700 บาท และชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลตลอดมา  4.บริษัทถนนคนเดิน จำกัด ผู้ดำเนินการถนนคนเดิน ได้มีการขออนุญาตประกอบกิจการตลาดต่อเทศบาลโดยชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน จำนวน 2000 บาทต่อปี  5.จากการที่เทศบาลได้จัดทำโครงการถนนคนเดิน  บริเวณลานอเนกประสงค์แหลมแท่น ส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งเป็นผลดีกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวบางแสนเป็นอย่างมาก
            ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการชี้แจงของเทศบาลเมืองแสนสุขนั้นไม่มีเอกสารประกอบการชี้แจงแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารในเรื่องการประกาศประกวดราคาการประมูล คำสั่งที่นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล   อีกทั้งจากการเช็คข้อมูลที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี พบว่า บริษัทถนนคนเดิน จำกัด ผู้ชนะการประมูลโครงการถนนคนเดิน นั้น มีการจดทะเบียนกับพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ในปี 2552 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่เทศบาลจัดทำโครงการและมีการเปิดประมูล  อีกทั้งคำตอบของเทศบาลนั้น มีหลายข้อที่อาจไม่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดการประมูล การต่อสัญญาเช่า อัตราค่าเช่าพื้นที่ ทำไมราคาตีราคาขั้นต่ำแค่ 12,000 บาท ทั้งที่พื้นที่ให้เช่านั้นมีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่  ติดชายทะเล  และทำไมชื่อบริษัทถนนคนเดินมันไปตรงกับชื่อในโครงการของเทศบาล
           เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธนา ธรรมวาจา ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ได้ยื่นหนังสือถึง น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี เขต.5 พรรคก้าวไกล โดยเนื้อหามีใจความว่า   เรื่อง              ขอให้ตรวจสอบโครงการถนนคนเดิน และการอนุญาตใช้พื้นที่ลานสาธารณะแหลมแท่น เรียนคุณเบญจา แสงจันทร์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคก้าวไกล  เนื่องด้วยได้มีประชาชนในพื้นที่ จ.ชลบุรี และพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ได้ให้ สื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงสอบถามผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข  เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทเอกชน ได้เช่าที่ดินบริเวณลานจอดรถ ลานชมวิว แหลมแท่น ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี  ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชนเป็นเงินหลายล้านบาท  พื้นที่ดังกล่าวที่อยู่ความดูแลของเทศบาลเมืองแสนสุข   ในฐานะสื่อมวลชน จึงได้รายงานข่าวในเรื่องดังกล่าวในเชิงสอบถาม ซึ่งเทศบาลได้มีหนังสือชี้แจงมาว่า ได้ให้บริษัทเอกชน เช่าพื้นที่ดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์จริง โดยได้จ่ายเงินค่าเช่าให้เทศบาลเป็นรายเดือน ๆละ 12,000 บาท ตั้งแต่ปี 2552 และมีการต่อสัญญาเช่า  จนกระทั่งในปี 2561 ผู้บริหารเทศบาลได้ต่อสัญญาให้บริษัทดังกล่าวอีก 3 ปี  เก็บเงินค่าเช่าเพิ่มเป็น 26,400 บาท  อีกทั้งยังอ้างอำนาจในการใช้พื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเอกสารอ้างอิง  ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการเปิดประมูล  การผ่านมติสภาฯ  การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีตั้งคณะกรรมการให้อำนาจในการจัดเก็บ   จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากพาณิชย์จังหวัดชลบุรีพบว่าบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทาน  ใช้ชื่อบริษัทเป็นชื่อเดียวกับ โครงการถนนคนเดิน ของเทศบาลเมืองแสนสุข  และพบว่ามีการจดทะเบียนในปี 2552 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่เทศบาลได้จัดทำโครงการ   ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชน เป็นองค์การตรวจสอบภาคประชาชน จึงขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดความจริงกับประชาชนชาวชลบุรี   และตรวจสอบการบริหารงานของผู้นำของเทศบาลว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน มีอำนาจในการอนุญาต อีกทั้งมีการทุจริตในโครงการดังกล่าวหรือไม่
           ทางด้าน น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กล่าวว่าก็จะรับหนังสือไว้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและจะดูว่าเรื่องจะเข้าข่ายกับกรรมาธิการชุดไหน ถ้าเป็นของ กมธ.ปปช.หรืออะไร ก็ต้องลงพื้นที่มาตรวจสอบอีกครั้งซึ่งตัว ส.ส.เบญจา กับส.ส.ขวัญเลิศ ก็จะลงมาดูด้วย เพราะเป็นพื้นที่ๆ เราดูแลอยู่ เบื้องต้นก็จะขอรับหนังสือร้องเรียนไว้เพื่อนำเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการต่อไป
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It