จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739510


 
      ที่ ห้องประชุม สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานสังกัดจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ทีมงานวิทยากร ภาคเครือข่ายเกษตรกร ร่วมประชุม จัดทำยุทธศาสตร์ ไผ่จังหวัดชลบุรีเพิ่มศักยภาพ การจัดการเทคโนโลยี ลาธุรกิจไผ่ ในอนาคต ในภาวะ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภาคเกษตรหลังวิกฤตโควิด 19 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ผลภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กล่าวให้การต้อนรับ ผู้ร่วมประชุม โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมแผนพัฒนาวิชาการและพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ไผ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการโดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ไผ่ ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อสร้างนักศึกษาคนรุ่นใหม่สู่ตลาดอาชีพในอนาคต ร่วมกับ สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดชลบุรี มูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อน ซึ่งเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ของการจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 9ด้าน ได้แก่ 1) ศูนย์เทคโนโลยีและธุรกิจไผ่ชุมชน 2) ชุมชนเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่ 3) ไผ่ข้าวหลามหนองมน 4) ไผ่ไม้ค้ำยันไม้ผล และ ผลิตภัณฑ์หน่อไม้5) การพัฒนาการย่อยลำไผ่และใบไผ่ 6) ไผ่อนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน7) แผนพัฒนาพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ไผ่ 8) ไผ่เลี้ยงหอยและการประมง และ 9) ไผ่กับงานหัตถกรรม ก่อสร้าง และการท่องเที่ยวอันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านความยั่งยืนต่อไป โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 คนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคี เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่ง การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย การเสวนา ตอบโจทย์องค์ความรู้ภัย เพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคเกษตรภายใต้ยุทธศาสตร์ไผ่จังหวัดชลบุรี บทวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนวิถีชุมชนไผ่การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ รองรับการจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่จังหวัดชลบุรีและการพิจารณายกร่างยุทธศาสตร์ไผ่จังหวัดชลบุรี
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It