จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739503


         จากกรณี นายธนา ธรรมวาจา ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ได้สอบถามผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข เกี่ยวกับการเทศบาลเมืองแสนสุข อนุญาตให้บริษัทเอกชน ดำเนินการจัดตลาดนัด “บางแสนวอล์กกิ้งสตรีท” บริเวณลานอเนกประสงค์แหลมแท่น ซึ่งเป็นจุดจอดรถ ชมวิวของนักท่องเที่ยวและประชาชน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณกว่า 20 ไร่  ในวันศุกร์-เสาร์ เป็นเวลายาวนานกว่า 10 ปี ซึ่งการเปิดตลาดนัดบริเวณดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจ นั่งชมทะเลบางแสน แหลมแท่น เขาสามมุขในช่วงยามเย็น  อีกทั้งยังทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวจำนวนนับสิบร้านค้า ได้รับผลกระทบในเรื่องที่จอดรถ เนื่องจากพื้นที่จอดรถถูกนำมาให้เอกชนเช่าพื้นที่ไปแบ่งล็อคให้พ่อค้า-แม่ค้า ขายสินค้า   ปัญหาดังกล่าวได้ค้างคาใจประชาชนชาวชลบุรีและชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขมาเป็นเวลายายนาน  เพราะพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข ได้อนุญาตให้บริษัทเอกชน มาเช่าลานสาธารณะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นั้นเป็นพื้นที่สาธารณะ จึงได้มาร้องเรียนให้สื่อมวลชนจ.ชลบุรี สอบถาม “นายกตุ้ย”ในเรื่องความโปรงใส รวมถึง เรื่องระเบียบและอำนาจในการอนุญาตให้บริษัทเอกชน เช่าพื้นที่สาธารณะบริเวณดังกล่าวหรือไม่   ซึ่งผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังกล่องร้องทุกข์ของเทศบาลเมืองแสนสุขตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 แต่ทางเทศบาลก็ไม่ได้ตอบข้อซักถาม     สื่อมวลชนจึงได้ลงเรื่องสอบถามในสื่อโซเชียล  ต่อมาเทศบาลเมืองแสนสุข จึงได้ชี้แจงเรื่องลานกิจกรรมแหลมแท่นโดยมีรายละเอียดดังนี้  เทศบาลเมืองแสนสุข ขอเรียนชี้แจงการใช้พื้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์แหลมแท่น จัดโครงการถนนคนเดิน(Walking Street)ดังนี้ 1.โครงการถนนคนเดิน(Walking Street)เป็นโครงการที่เทศบาลฯได้จัดให้มีขึ้น เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบถนนคนเดินในช่วงวันศุกร์และวันเสาร์ของสัปดาห์ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 2.พื้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์เป็นพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลฯ โดยเทศบาลได้ดูแลให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในพื้นที่บริเวณนั้นมาโดยตลอดเป็นเวลานานแล้ว ไม่ได้ก่อสร้างขึ้นใหม่ เพื่อมาใช้ในกิจกรรมถนนคนเดินเท่านั้น และใช้พื้นที่เพียงบางส่วน (9,260) ตรม. เมื่อนำพื้นที่มาจัดทำโครงการถนนคนเดิน เทศบาลได้ขอความเห็นต่อสภาเทศบาลฯในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 และให้เอกชนเช่าพื้นที่นำไปดำเนินการถนนคนเดิน บริหารจัดการให้ประชาชนเข้ามาวางขายสินค้าและบริการ โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ซึ่งมีคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่า 3.เทศบาลได้ดำเนินการจัดให้มีการประมูลการดำเนินงานถนนคนเดิน โดยกำหนดค่าตอบแทนขั้นต่ำเดือนละ 12,000 บาท เพื่อให้เอกชนได้เช่าพื้นที่การการดำเนินงานถนนคนเดินที่เทศบาลกำหนด ซึ่งบริษัทถนนคนเดิน จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล และเทศบาลได้ทำสัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง(จ.ส.2)  กับบริษัทถนนคนเดิน จำกัด และต่อสัญญาเช่ามาโดยตลอด ปัจจุปัน บริษัทถนนคนเดิน จำกัด ได้ทำสัญญาเลขที่33/2561 ระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่20 เม.ย.2561-วันที่ 19 เม.ย.2564 อัตราเช่า 26,400 บาทต่อเดือน และได้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินกับเทศบาลเป็นปัจจุปัน โดยปี พ.ศ.2562 ชำระภาษีโรงเรียนที่ดิน จำนวน38,700 บาท และชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลตลอดมา  4.บริษัทถนนคนเดิน จำกัด ผู้ดำเนินการถนนคนเดิน ได้มีการขออนุญาตประกอบกิจการตลาดต่อเทศบาลโดยชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน จำนวน 2000 บาทต่อปี  5.จากการที่เทศบาลได้จัดทำโครงการถนนคนเดิน  บริเวณลานอเนกประสงค์แหลมแท่น ส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งเป็นผลดีกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวบางแสนเป็นอย่างมาก
            ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการชี้แจงของเทศบาลเมืองแสนสุขนั้นไม่มีเอกสารประกอบการชี้แจงแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารในเรื่องการประกาศประกวดราคาการประมูล คำสั่งที่นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล จากการตรวจสอบเบื้องต้นของผู้สื่อข่าวพบว่า บริษัทถนนคนเดิน จำกัด ผู้ชนะการประมูลโครงการถนนคนเดินของเทศบาลเมืองแสนสุขนั้น มีการจดทะเบียนกับพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ในปี 2552 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่เทศบาลเมืองแสนสุขจัดทำโครงการและมีการเปิดประมูล คำตอบของทางเทศบาลนั้น มีหลายข้อที่อาจจะไม่กระทำตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประมูล การต่อสัญญาเช่า อัตราค่าเช่าพื้นที่ ทำไมราคาแค่ 12,000 บาท ทั้งที่พื้นที่ให้เช่าจำนวน 10 ไร่ก็เป็นลานอเนกประสงค์ติดชายทะเล และทำไมชื่อบริษัทถนนคนเดินมันไปตรงกับชื่อในโครงการของเทศบาล ในเรื่องนี้ต้องตรวจสอบอีกว่าผู้บริหารเทศบาลคนใดไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทดังกล่าวหรือไม่ เพื่อทำความจริงในเรื่องนี้ให้กระจ่าง
           ทางด้าน “สท.อ้อ”นายกันตภณ สุขุมลินทร์ กล่าวถึงเรื่องการชี้แจงของเทศบาลเมืองแสนสุข ว่าในเรื่องนี้ต้องขอให้ทางเทศบาลส่งเอกสารในการชี้แจงแต่ละข้อมาให้เพื่อจะได้ตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินเทศบาล ซึ่งมีการอ้างว่านายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี เป็นผู้แต่งตั้ง ต้องดูข้อกฎหมายที่มีการอ้างถึงระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 รวมไปถึงจะต้องตรวจสอบว่าที่ดินแปลงนี้ที่เทศบาลเมืองแสนสุขนำมาสร้างเป็นลานอเนกประสงค์แหลมแท่นนั้น มีการออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวหรือไม่ เพราะมีการก่อสร้างที่ลุกล้ำลงไปในชายทะเลเกี่ยวข้องกับทางกรมเจ้าท่าและที่ดินจังหวัดชลบุรี  อีกทั้งมีการต่อสัญญาให้บริษัทเอกชนเช่าที่ดินมายาวนานกว่า 10 ปี ทั้งที่มีมติของสภาในปี 2552 มันมีหลายเรื่องที่มันมีความขัดแย้งรวมทั้งเรื่องสัญญาเช่า รวมถึงอำนาจของผู้บริหารเทศบาล  ในฐานะสื่อในฐานะภาคประชาชน ก็ต้องตรวจสอบในเรื่องนี้ต่อไป เพราะสมาชิกสภา(สท.)เทศบาลเมืองแสนสุข ก็เป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริหารเทศบาล ที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นมีข่าวเรื่องการตรวจสอบเรื่องราวต่างๆ  ในเทศบาลแต่อย่างใด
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It